RODO
- ochrona danych -
 
 

 

 

WPROWADZENIE

Napędy hydrauliczne służą do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do miejsca zaużytkowania za pośrednictwem cieczy roboczej. Ze względu na sposób przekazywania energii rozróżniamy dwie grupy napędów hydraulicznych:
- napędy hydrokinetyczne, wykorzystujące energię kinetyczną cieczy roboczej,
- napędy hydrostatyczne, wykorzystujące głównie energię ciśnienia cieczy roboczej.

żródłami energii w układach hydraulicznych s_ zwykle różnego rodzaju pompy.Zadanie takiej pompy polega na zasilaniu układu hydraulicznego dostatecznie dużymi ilościami cieczy roboczej pod odpowiednim ciśnieniem. Podstawowe parametry charakterystyczne pomp to wydajność i ciśnienie przy ustalonej prędkości obrotowej elementu pędnego.
Pompa pracuj_c wytwarza ciśnienie p panujące w przestrzeni, do której tłoczy ciecz. Moc oddawana przez pompę jest równa iloczynowi jej wydajności i ciśnienia tłoczenia. Natomiast moc pobierana przez pompę z zewnątrz jest większa niż moc oddawana, ze względu na nieuniknione straty mocy w pracującej pompie. Stosunek mocy oddawanej do mocy pobieranej jest określany jako współczynnik sprawności mechanicznej.
Ogólna sprawność pompy n jest równa iloczynowi sprawności objętościowej i mechanicznej.

Nominalne zapotrzebowanie mocy

Zapotrzebowaniem mocy nazywamy moc, jak_ należy dostarczyć do pompy w celu wytworzenia wydajności Q przy obciążeniu p i można obliczyć ze wzoru:
gdzie:

N- zapotrzebowanie mocy, podstawow_ jednostk_ miary w układzie SI jest [W], ale zwykle stosuje się większ_ jednostkę [kW].
p- obciążenie pompy (ciśnienie pracy), podstawową jednostk_ miary w układzie SI jest [Pa], ale zwykle stosuje się większą jednostkę [MPa],
n- sprawność ogólna (całkowita) pompy.

Hydrauliczne urządzenia robocze
- SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE

Siłownik hydrauliczny służy do przemieszczania lub utrzymywania jakiegoś elementu np. urządzenia przemysłowego.
Działanie siłownika polega na wykorzystywaniu naporu cieczy roboczej, dostarczonej pod odpowiednim ciśnieniem przez źródło energii i odpowiednio skierowanej przez urządzenie rozdzielcze.
    Ogólnie wśród siłowników stosowanych w hydraulicznych układach rozróżnia się siłowniki jednostronnego oraz siłowniki dwustronnego działania.

Siłownik jednostronnego działania W siłowniku jednostronnego działania wymuszony ruch tłoczyska jest następstwem oddziaływania różnicy ciśnień wywołanej stosownym doprowadzeniem cieczy roboczej pod odpowiednim ciśnieniem. Ruch powrotny tłoczysko wykonuje dzięki naciskowi zewnętrznemu - np. odpowiednio napiętej sprężyny (z jednoczesnym umożliwieniem odpływania uprzednio doprowadzonej cieczy.

Siłownik dwustronnego działania W siłowniku dwustronnego działania ruch tłoczyska w obu kierunkach s_ wymuszane dzięki wytwarzaniu odpowiednich różnic ciśnienia, a więc wył_cznie przez stosowne doprowadzenie do siłownika cieczy roboczej pod ciśnieniem, przy czym możliwe jest jednocześnie swobodne odpływanie cieczy znajdującej się po przeciwnej stronie tłoka.

SIŁA WYWIERANA PRZEZ SIŁOWNIK

Ciecz robocza wytwarza w tłoczysku siłownika określony nacisk osiowy, zależny od jej ciśnienia oraz geometrycznych rozmiarów tłoka i tłoczyska.
Siła od ciśnienia cieczy w tłoczysku wynosi:                  
gdzie:

p- ci_nienie robocze w [Pa],
D, d- wymiary (wg oznaczeń na rysunku) w [m],
F- nacisk osiowy w [N].

Hydraulika - symbole graficzne

Symbole graficzne
Symbole graficzne umieszczone na tej stronie zostały opracowane na podstawie obowiązującej normy PN/ISO-1219-1.


Kliknij na ikonę, aby pobrać wersję przygotowaną do wydruku.
Uwaga! Pliki sa w formacie pdf, musisz mieć zainstalowany program Adobe Reader.

 

 
 
© Copyright KRET I S-KA